Державна молодіжна політика в Україні.

Соціологія молоді виступає також важливою складовою державної молодіжної політики. За змістом державна молодіжна політика, згідно з визначеннямІ.Ільїнського, є, по-перше, системою ідей, теоретичних положень про місце й роль молодого покоління в суспільстві; по-друге, практичною діяльністю держави, громадських організацій та інших соціальних інститутів з реалізації цих положень, ідей та принципів з метою формування й розвитку молоді.Суть державної молодіжної політики.В Україні стратегічні цілі державної молодіжної політики означені низкою нормативно-законодавчих актів, котрі, як виявила прак­тика попередніх років, не потребують значного уточнення чи доповнення. Державна молодіжна політика, відповідно до нових реалій, визначена в Україні пріоритетним і специфічним напрямом Державна молодіжна політика в Україні. системної діяльності держави у відносинах із молоддю і молодіжним рухом, яка здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і становить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для ж

иттєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу і у власних інтересах, і в інтересах суспільства. Об'єктом державної молодіжної політики є молодь віком від 14 до 28 років, що живе в Україні Серед головних засад державної молодіжної політики слід назвати такі:повага до поглядів молоді та її переконань;надання права і залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні й реалізації політики і програм, що стосуються Державна молодіжна політика в Україні. суспіль­ства взагалі й молоді зокрема;сприяння ініціативі й активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства; Саме тому науковці інституту соціальних досліджень розробили проект Концепції реалізації державної молодіжної політики нанайближчі п'ять років. Докладніше про зміст цієї концепції йтиметьсядалі, в третьому питанні теми.

65.Соціальне самовизначення молоді. У справі вироблення ефективної молодіжної політики велику роль відіграє з'ясування суті і змісту процесів життєвого самовизначення молодоїлюдини. Ці процеси поділяються на: соціальне, політичне, професійне та економічне самовизначення. Складний комплекс проблем,пов'язаний з цими процесами, і досліджує соціологія молоді.. Отже, більшість молоді стоїть нині перед складним вибором у житті, до якого вона не Державна молодіжна політика в Україні. підготована ні психологічно, ні організаційно. Тому мета молодіжної політики у цій галузі — зміцнення соціального статусу молоді в структурах суспільства, які оновлюються або кардинально змінюються, посиленняправової, економічної та соціальної захищеності молодогопокоління. ЕКОНОМІЧНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ..Ця проблема складається з ряду підпорядкованих проблем, таких, як:необхідність забезпечення рівних умов для трудового старту молоді;можливість соціального просування;досягнення економічної самостійності.Тому мета молодіжної політики у цьому плані — це підтримка політичноговизначення молоді, сприяння молодіжним політизованим утворенням просоціального спрямування, посиленню їх конструктивної активності,консолідація зусиль для зміцнення української держави, демократизації тагуманізації суспільства. Таким чином, соціологія молоді — одна з важливихспеці-альносоціологічних галузей знання, яка переживає в Державна молодіжна політика в Україні. нашій країні своє становлення. Від рівня розробки цієї теорії, вдосконалення їїінструментарію і методик дослідження залежатиме своєчасність іефективність вирішення нагальних молодіжних проблем в умовах новоїсоціальної'реальності. Вивчення основних положень цієї теорії майбутнімиспеціалістами сприятиме осмисленню місця і ролі молодого покоління у будівництві оновленого суспільства.
documentacmdfqn.html
documentacmdnav.html
documentacmduld.html
documentacmebvl.html
documentacmejft.html
Документ Державна молодіжна політика в Україні.